فراگیرن عزیر لطفا سعی کنید جهت تسلط بیشتر به فرایند ثبت نام از لپ تاپ یا کامپیوتر رو میزی جهت ثبت نام استفاده نمایید.