بسته آموزشی توسعه مهارت های فردی

بسته آموزشی توسعه مهارت های فردی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

رایگان!

دوره آموزش تکنسین دندانپزشک

تکنسین دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک یا هر شخص دیگری که در حال انجام عملیات ترمیمی و درمانی بر روی بیمار است می‌باشد. تکنسین دندانپزشک بیمار را آماده برای عملیات دندانپزشکی می‌کند و همچنین وسایل مورد نیاز را ضدعفونی و استرلیزه می‌نماید و در هنگام عملیات دندانپزشکی وسایل مورد نیاز را به دندانپزشک می‌دهد.

رایگان!

دوره آموزش دستیار ماساژ درمانگر

دستیار ماساژ درمانگر

رایگان!

دوره آموزش اپراتور لیزر موهای زائد

دوره آموزش اپراتور لیزر موهای زائد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

رایگان!

دوره آموزش کمک های اولیه، امدادگری و فوریت های پزشکی | امدادگر اورژانس | تزریقات با مدرک بین المللی

درباره دوره آموزش کمک های اولیه، امدادگری و فوریت های پزشکی (امدادگر اورژانس | تزریقات) هر لحظه ممکن است شما…
رایگان!

دوره آموزش تکنسین داروخانه (نسخه خوانی | نسخه پیچی) مجازی با مدرک بین المللی

دوره آموزش تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

رایگان!

دوره آموزش دستیار دندانپزشک (تکنسین دندانپزشک) با مدرک بین المللی

دستیار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک یا هر شخص دیگری که در حال انجام عملیات ترمیمی و درمانی بر روی بیمار است می‌باشد. دستیار دندانپزشک بیمار را آماده برای عملیات دندانپزشکی می‌کند و همچنین وسایل مورد نیاز را ضدعفونی و استرلیزه می‌نماید و در هنگام عملیات دندانپزشکی وسایل مورد نیاز را به دندانپزشک می‌دهد.

رایگان!