کارگاه آموزش سینوس لیفت

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان

کارگاه جامع آموزش کامپوزیت ونیر

کارگاه جامع آموزش کامپوزیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان

کارگاه آموزش تشخیص و درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی

کارگاه آموزش تشخیص و درمان بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,500,000 تومان

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر

کارگاه آموزش پرسلن لمینیت ونیر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

12,000,000 تومان

دوره جامع آموزش اندو-روتاری کاربردی

دوره جامع آموزش اندو-روتاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

11,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ترمیمی-زیبایی

دوره جامع آموزش ترمیمی-زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

20,000,000 تومان

کارگاه جراحی دندان عقل نهفته

کارگاه جراحی دندان عقل نهفته جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,500,000 تومان

کارگاه آموزش جراحی افزایش طول تاج

کارگاه آموزش جراحی افزایش طول تاج جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

6,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی (پیشرفته)

دوره آموزش ایمپلنت های دندانی مقدماتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

30,000,000 تومان

دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی (مقدماتی)

دوره آموزش ایمپلنت های دندانی مقدماتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

40,000,000 تومان