نام دوره آموزشی که ثبت نام کرده اید
تسلط استاد بخش حضوری دوره بر مباحث و نحوه تدریس ایشان را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخگویی استاد به سوالات و رفع اشکال فراگیران چگونه بود؟
آیا مطالب بخش عملی دوره امدادگری و فوریت های پزشکی به روز و کاربردی بود؟
نحوه اطلاع رسانی و پاسخگویی مجموعه جهاد دانشگاهی را در چه سطحی ارزیابی میکنید؟
کیفیت برگزاری بخش عملی را چگونه ارزیابی میکنید؟
به طور کلی این دوره تا چه اندازه توانسته انتظارات شما را پاسخ دهد؟