وبینار مدیریت زخم و نقش پانسمان ها در ترمیم زخم

لیست دوره و کارگاه های آموزشی مرتبط

کارگاه آموزش مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن

کارگاه آموزش مدیریت زخم با نسل جدید پانسمان های مدرن جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

2,000,000 تومان