دوره آموزش مراقبت های ویژه ICU-OH

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
600,000 تومان

دوره آموزش مبانی پیوند مو (تکنسین کاشت مو)

درباره دوره آموزش مبانی پیوند مو در کلیه مراکز کاشت مو بخشهایی از پروسه کاشت توسط پرسنلی انجام می شود…
0
7,000,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق بوتاکس

دوره مراقبت های پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
4,200,000 تومان

کارگاه آموزش تزریق فیلر

دوره مراقبت های پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

1
4,200,000 تومان

تزریق چربی اتولوگ

دوره مراقبت های پوست و مو جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
11,000,000 تومان

کارگاه آموزش یوگای بارداری در آب

دوره آموزش تربیت مربی کلاس های آمادگی دوران بارداری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,500,000 تومان

کارگاه آموزش فوریت های مامایی

کارگاه آموزش فوریت های مامایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
500,000 تومان

کارگاه آموزش یوگا پس از زایمان (مادر و کودک)

کارگاه آموزش یوگا پس از زایمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.

0
1,000,000 تومان