نام دورهتاریخ شروع دورهوضعیت
دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی-مجازی1400/04/10

در حال برگزاری

دوره آموزش دستیار کنار متخصص پوست و مو-نیمه حضوری1400/04/10

در حال برگزاری

دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی-حضوری۱۴۰۰/۰۴/۱7

در حال برگزاری

دوره آموزش تکنسین دارخانه پیشرفته-مجازی1400/04/31

در حال تکمیل ظرفیت

دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی-مجازی1400/05/14

در حال تکمیل ظرفیت

دوره آموزش دستیار کنار متخصص پوست و مو-نیمه حضوری1400/05/14

در حال تکمیل ظرفیت

دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی-حضوری۱۴۰۰/۰5/21

در حال تکمیل ظرفیت

دوره آموزش تکنسین دارخانه پیشرفته-مجازی1400/06/04

در حال ثبت نام

دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی-مجازی1400/06/18

در حال ثبت نام

دوره آموزش دستیار کنار متخصص پوست و مو-نیمه حضوری1400/06/18

در حال ثبت نام